MEDIAPLEX INTERNATIONAL

Careers

Job openings

Digital Marketing Specialist (SEO)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์
- ดูและช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- วิเคราะห์ Keyword ในการลงโฆษณาออนไลน์
- ขยายฐานผู้ใช้งานเว็บไซต์  และบริการขององค์กร
- ติดตามการทำ SEO / SEM การวัดการตลาดและยอดขายเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
- ศึกษาพฤติกรรม และวิเคราะห์ รวมรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร
- ประสานด้ายการตลาดออนไลย์งานภายนอกและภายในองค์กร

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-30
- การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีความสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถทางด้าน SEO อย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพัธ์ดีเยี่ยม
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีไหวพริบที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำ SEO 2-3ปี

Marketing Communication Executive

รายละเอียดของงาน
- ร่วมวางแผนการสื่อสารการตลาดกับทีม ผ่านช่องทางต่างๆ
- วางแผนสื่อโฆษณา และกิจกรรมการตลาด
- จัดทำ จัดเตรียมเนื้อหา และประสานงานเพื่อออกแบบชิ้นงานที่ใช้ในงานโฆษณาและกิจกรรม
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุป
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
- ศึกษางานการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนารูปแบบการทำงาน

 

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุระหว่าง 23-29 ปี เพศชาย – หญิง
- มีทักษะในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการดูแลช่องทางการตลาด
- มีความรู้เกี่ยวกับ Social Media และเครื่องมือสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่างๆ เป็นอย่างดี
- สามารถคิดไอเดียสร้างสรรค์งานโฆษณา และกิจกรรมการตลาด
- ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เเละ มีการอัพเดทข่าวสารอยู่เป็นประจำ

Call Center

รายละเอียดของงาน
- รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท
- บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อเข้าในระบบของบริษัท
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20  ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับชั้น ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20  ปีขึ้นไป
- มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานบริการ ใจเย็น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ทักษะการประสานงานเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้

iOS Developer

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบแอปพลิเคชั่นมือถือระบบ iOS และแพลทฟอร์มต่างๆของ Apple
- ให้มุมมองด้านเทคโนโลยีแก่ทีม เพื่อพัฒนาฟังก์ชั่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- เขียนโค้ดให้มีคุณภาพ และมี unit test คอยทดสอบฟังก์ชั่นให้ใช้งานได้จริง
- ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงาน Swift programming
- มีประสบการณ์ทำงานโดยใช้ RESTFul Web Services, JSON หรือ XML
- มีความเข้าใจในการใช้ software version control เช่น SVN, GIT
- เคยใช้ AutoLayout และ 3rd party libraries
- มีประสบการณ์ใช้ MySQL Database

Apply Job

 

If you need more information, please contact HR at Telephone number
TEL : +6628846370 Ext. 127
Mobile : 089-209-1555, 098-858-0652